คำถามท้ายบทที่ 6

มิถุนายน 10, 2008 jazzpu

คำถามท้ายบทที่  6

 

1.       มาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานแบ่งออกเป็นกี่ด้าน  และมีกี่มาตรฐานและตัวบ่งชี้ ใช้มาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกในรอบแรกกี่มาตรฐาน

·       มาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานแบ่งออกเป็น 3 ด้าน   1) มาตรฐานด้านผู้เรียน                  2) มาตรฐานด้านครู      3) มาตรฐานด้านผู้บริหาร

ประกอบด้วย   14  มาตรฐาน  60  ตัวบ่งชี้

1) มาตรฐานด้านผู้เรียน   7  มาตรฐาน  32  ตัวบ่งชี้     

2) มาตรฐานด้านครู      2   มาตรฐาน  13  ตัวบ่งชี้        

3) มาตรฐานด้านผู้บริหาร    5  มาตรฐาน    15  ตัวบ่งชี้                 

·       ใช้มาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกในรอบแรก  14 มาตรฐาน 53 ตัวบ่งชี้

2.       การประกันคุณภาพการศึกษามีกี่ระบบ อะไรบ้าง

·       การประกันคุณภาพการศึกษามี  2  ระบบดังนี้

1)      ระบบการประกันคุณภาพภายใน 

2)   ระบบการประกันคุณภาพภายนอก

3.       สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษามีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับอะไรบ้าง

·       วัตถุประสงค์ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา เพื่อดำเนินการในเรื่องต่อไปนี้

          พัฒนาเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณภาพภายนอก

          ทำการประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อให้มีการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา อย่างน้อย  1  ครั้งในทุก  5  ปี

          จัดทำรายงานการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประจำปี

4.       สถานศึกษาขั้นพื้นฐานจะต้องเตรียมการอย่างไรเพื่อรองรับการประเมินภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)

·       การเตรียมการเพื่อรองรับการประเมินภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)  ปฏิบัติดังนี้

          จัดเตรียมเอกสาร หลักฐานที่มีข้อมูลเกี่ยวข้องกับสถานศึกษา

          เตรียมการให้บุคลากร คณะกรรมการของสถานศึกษา รวมทั้งผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานศึกษาให้ข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนที่เห็นว่าเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติภารกิจของสถานศึกษา

5.       มาตรฐานการศึกษาของชาติมีมาตรฐานและตัวบ่งชี้อะไรบ้าง

·       มาตรฐานการศึกษาของชาติมี  3  มาตรฐาน  11  ตัวบ่งชี้  ดังนี้

มาตรฐานที่  1 คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์  ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลก คนไทยเป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข

ตัวบ่งชี้  1.1  กำลังกาย กำลังใจที่สมบูรณ์

1.2    ความรู้และทักษะที่จำเป็นและเพียงพอในการดำรงชีวิตและการพัฒนาสังคม

1.3    ทักษะการเรียนรู้และการปรับตัว

1.4    ทักษะทางสังคม

1.5    คุณธรรม จิตสาธารณะ และจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทย และพลโลก

มาตรฐานที่  2  แนวการจัดการศึกษา

ตัวบ่งชี้   2.1 การจัดหลักสูตรการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ

                2.2 มีการพัฒนาผู้บริหาร ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา อย่างเป็นระบบและมีคุณภาพ

                2.3 มีการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

มาตรฐานที่  3  แนวการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ /สังคมแห่งความรู้  การสร้างวิถีการเรียนรู้ และแหล่งการเรียนรู้ให้เข้มแข็ง

ตัวบ่งชี้   3.1 การบริการวิชาการและสร้างความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับชุมชนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ / สังคมแห่งความรู้

                3.2 การศึกษาวิจัย สร้างเสริม สนับสนุนแหล่งการเรียนรู้และกลไกการเรียนรู้

                3.3 การสร้างและการจัดหาความรู้ในทุกระดับ ทุกมิติของสังคม

6.       ความสำเร็จของการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญขึ้นอยู่กับอะไรบ้าง

·       ความสำเร็จของการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญขึ้นอยู่กับปัจจัยต่อไปนี้

          บุคคล ได้แก่ ผู้เรียน ครู คณาจารย์ ผู้บริหาร ผู้ปกครองและสมาชิกชุมชน

          การบริหาร ได้แก่ หลักการบริหารจัดการและหลักธรรมาภิบาล

 

7.       การพัฒนาผู้บริหาร ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นระบบและมีคุณภาพควรดำเนินการอย่างไรบ้าง

·       การวางแผน (กำลังคน การสรรหา การคัดเลือก การมอบหมายงาน)

·       การให้การพัฒนาและฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง

·       การให้ค่าตอบแทนและสวัสดิการ

·       การประเมินผลการทำงานตามมาตรฐาน

·       การยกย่องให้รางวัล

8.       กระทรวงศึกษาธิการกำหนดมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในไว้กี่ด้าน อะไรบ้าง

·       มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายใน กำหนดไว้  4  ด้าน ดังนี้

          มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน

          มาตรฐานด้านการเรียนการสอน

          มาตรฐานด้านการบริหารและการจัดการศึกษา

          มาตรฐานด้านการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้

9.       กระทรวงศึกษาธิการกำหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยไว้กี่ด้าน  แต่ละด้านมีกี่มาตรฐาน

·       มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  4  ด้าน ดังนี้

          มาตรฐานด้านคุณภาพเด็ก  8  มาตรฐาน

          มาตรฐานด้านการจัดการเรียนรู้  2  มาตรฐาน

          มาตรฐานด้านการบริหารและการจัดการศึกษา  6  มาตรฐาน

          มาตรฐานด้านการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้  2  มาตรฐาน

10.    มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยต้องการให้เด็กมีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่พึงประสงค์มีตัวชี้วัดอะไรบ้าง

·       มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยต้องการให้เด็กมีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่พึงประสงค์ มีตัวชี้วัด  6  ข้อ ดังนี้

          มีวินัย มีความรับผิดชอบ  ปฏิบัติตามข้อตกลงร่วมกัน

          มีความซื่อสัตย์สุจริต

          มีความกตัญญูกตเวที

          มีเมตตากรุณา มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น

          ประหยัด รู้จักใช้และรักษาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

          มีมารยาทและปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทย

 

11.    มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยมีความแตกต่างกันในมาตรฐานใดบ้าง

ความแตกต่างระหว่างมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย

มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน

มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต

มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์

มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร

มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

มาตรฐานด้านคุณภาพเด็ก

มาตรฐานที่ 3 เด็กสามารถทำงานจนสำเร็จ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีความรูสึกที่ดีต่ออาชีพสุจริต

มาตรฐานที่ 4 เด็กสามารถคิดรวบยอด คิดแก้ปัญหา และคิดริเริ่มสร้างสรรค์

มาตรฐานที่ 5 เด็กมีความรู้และทักษะเบื้องต้น

มาตรฐานที่ 6 เด็กมีความสนใจใฝ่รู้ รักการอ่าน และพัฒนาตนเอง

 

 

12.    จากสาระของหน่วยการเรียนรู้นี้ ขอให้ศึกษา มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์ที่สถานศึกษาของตนเกี่ยวข้อง แล้วนำมาพิจารณาว่าสถานศึกษาในขณะนี้มีปัญหาในมาตรฐานอะไร  และขอให้นำมาอภิปรายหาสาเหตุและแนวทางแก้ไข

·       มาตรฐานที่ 5  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร  5  ตัวบ่งชี้

1. มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยตามเกณฑ์ ซึ่งเกณฑ์กำหนดไว้ว่าผู้เรียนต้องมีระดับผลการเรียนตั้งแต่ 3- 4 ในแต่ละรายวิชาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75 พบว่าผู้เรียนในโรงเรียนมีผลการเรียนโดยรวมต่ำกว่าเกณฑ์    โรงเรียนเร่งพัฒนามาโดยตลอดด้วยวิธีการหลากหลาย เช่น การสอนเสริมพิเศษ   การพัฒนานักเรียนที่มีผลการเรียนตั้งแต่ 2-2.5   ปรับปรุงวิธีการประเมิน การให้รางวัล เป็นต้น

 

 

2. มีผลการทดสอบรวบยอดระดับชาติเฉลี่ยตามเกณฑ์ พบว่าผู้เรียนมีผลการทดสอบรวบยอดระดับชาติต่ำกว่าเกณฑ์บางกลุ่มสาระฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่มสาระคณิตศาสตร์และกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ  การแก้ปัญหาของทางโรงเรียนด้วยวิธีการจัดสอนเสริม     จัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากชนชาติเจ้าของภาษา สนับสนุนการเข้าประกวดแข่งขัน จัดหาสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อจูงใจให้ผู้เรียนสนใจศึกษา การศึกษาด้วยตนเอง เป็นต้น

3. สามารถสื่อความคิดผ่านการพูด เขียนหรือนำเสนอด้วยวิธีการต่างๆ สำหรับตัวบ่งชี้นี้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติได้เป็นอย่างดี เนื่องจากการสนับสนุนของโรงเรียนเรื่องการประกวดแข่งขัน การฝึกให้ผู้เรียนกล้าแสดงออกด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การปฏิบัติหน้าที่พิธีกร การร้องเพลง การอภิปรายหน้าชั้น การพูดหน้าเสาธง การกล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ เป็นต้น

4. สามารถใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารได้ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ด้วยเหตุผลและการปฏิบัติลักษณะเดียวกับตัวบ่งชี้ข้อ 3 รวมถึงการเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากชนชาติเจ้าของภาษา

5. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ สำหรับตัวบ่งชี้นี้ผู้เรียนร้อยละ 100 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศโดยเฉพาะคอมพิวเตอร์พื้นฐานในการสืบค้นความรู้ได้เป็นอย่างดี

 

—————————————————————–

นางพวงเพชร  ยัญญลักษณ์

รหัส       7 5 0 7 9 0 8 3

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Advertisements

Entry Filed under: Uncategorized

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to comments via RSS Feed

หน้า

หมวดหมู่

ปฎิทิน

มิถุนายน 2008
พฤ อา
« เม.ย.    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  

Most Recent Posts

 
%d bloggers like this: