คำถามท้ายบทที่ 7 และ 8

มิถุนายน 10, 2008 jazzpu

คำถามท้ายบทที่ 7

การพัฒนาแผนกลยุทธ์และการขับเคลื่อน

 

1. คำว่ากลยุทธ์   ตามรูปศัพท์มีความหมายว่าอย่างไร  และในปัจจุบันที่นำมาใช้ทางการบริหารหมายความว่าอย่างไร

·       ความหมายตามรูปศัพท์  หมายถึงศิลปะในการวางแผนยุทธศาสตร์และการบัญชาการรบเพื่อเอาชนะศัตรู จุดหมายคือความต้องการพิชิตศัตรู

·       ความหมายทางการบริหาร หมายถึงการนำองค์การโดยรวม (leading the total organization)

2. การวางแผนกลยุทธ์หมายถึงอะไร  เพราะเหตุใดจึงต้องมีการวางแผนกลยุทธ์

·       การวางแผนกลยุทธ์ หมายถึง  วิธีการที่อาศัยข้อมูลสารสนเทศและความรู้ความชำนาญเพื่อกำหนดสิ่งที่จะดำเนินการในอนาคตให้ได้เปรียบคู่แข่งขันและบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เป็นการคิดวิเคราะห์และการตัดสินใจร่วมกันอย่างมีระบบของผู้ที่เกี่ยวข้องภายใต้บริบทที่เป็นอยู่ในปัจจุบันและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

·       สาเหตุที่ต้องมีการวางแผนกลยุทธ์   มีดังนี้

          เพื่อเป็นการกำหนดกรอบทิศทางหรือแผนการดำเนินงานขององค์การ

          เป็นการตัดสินใจเพื่ออนาคตอย่างมีระบบภายใต้การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

          เพื่อให้สามารถบรรลุพันธกิจและจุดมุ่งหมาย

          เป็นการปรับตัวเชิงรุกเพื่ออนาคต

          เพื่อเป็นกรอบแนวทางการบริหารและจัดการให้เป็นไปตามเป้าหมาย

3. จงบอกขั้นตอนของการวางแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษาและอธิบายแต่ละขั้นตอนโดยย่อ

·       ขั้นตอนของการวางแผนกลยุทธ์  แบ่งเป็น 5 ขั้น ดังนี้

ขั้นที่ 1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อ (Environment analysis)

          สภาพแวดล้อมภายใน เป็นการวิเคราะห์จุดแข็ง และจุดอ่อน

          สภาพแวดล้อมภายนอก เป็นการวิเคราะห์โอกาส และภัยคุกคามหรืออุปสรรค

ขั้นที่ 2 การจัดวางทิศทางขององค์การ (Establishing organizational direction)

          โดยจะพิจารณาพันธกิจ หรือเหตุผลของการมีองค์การ วัตถุประสงค์และประโยชน์ที่จะได้รับจากองค์การ

ขั้นที่ 3 การกำหนดกลยุทธ์ (Strategic formulation)

          เป็นการพิจารณาเลือกลยุทธ์ที่เหมาะสมสามารถนำไปปฎิบัติได้จริงจากการวิเคราะห์ทางเลือกด้วยเทคนิคต่างๆ

ขั้นที่ 4 การปฏิบัติตามกลยุทธ์ (Strategic implementation)

          เป็นการดำเนินงานตามกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ให้ประสบผลสำเร็จ

ขั้นที่ 5 การควบคุมเชิงกลยุทธ์ (Strategic control)

          เป็นการกำกับติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามกลยุทธ์และเป้าหมายที่กำหนด

4. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมคืออะไร  และมีความสำคัญต่อการวางแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษาอย่างไร 

·       การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม    หมายถึง  การดำเนินการเพื่อที่จะทำให้ได้ทราบถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก และใช้เป็นข้อมูลสำคัญที่จะนำไปใช้ในการกำหนดทิศทางและแผนกลยุทธ์ต่อไป

·       ความสำคัญของการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่มีต่อการวางแผนกลยุทธ์ คือ เพื่อให้การกำหนดทิศทางที่ถูกต้องและสอดคล้องกัน

5. จงอธิบายหลักการของเทคนิค SWOT เพื่อนำมาใช้วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสถานศึกษา

·       หลักการของเทคนิค SWOT เพื่อนำมาใช้วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสถานศึกษา มีดังนี้

สภาพแวดล้อมภายนอก

          โอกาส หมายถึง องค์ประกอบหรือปัจจัยหลักที่เอื้ออำนวย หรือ สนับสนุนภารกิจให้ประสบผลสำเร็จ เช่น สภาพชุมชน วัฒนธรรม ประเพณี สังคม ชุมชนพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ประชากรมีรายได้สูง เป็นต้น

          อุปสรรคหรือข้อจำกัด หมายถึง องค์ประกอบหรือปัจจัยหลักที่เป็นอุปสรรคภัยคุกคาม หรือข้อจำกัดที่ส่งผลให้การดำเนินงานไม่ประสบผลสำเร็จ เช่น ปัญหายาเสพติด ความเป็นอยู่ที่ยากไร้ ปัญหาครอบครัว ภัยธรรมชาติ เป็นต้น

สภาพแดล้อมภายใน

          จุดแข็ง หมายถึง ปัจจัยหรือองค์ประกอบหลักที่เป็นข้อดีหรือข้อเด่น ที่ส่งผลให้การดำเนินการของสถานศึกษาได้รับผลผลิตในด้านดี เช่น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยในเกณฑ์สูง ครูทุกคนมีความรู้ความสามารถตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ ผู้บริหารมีภาวะผู้นำ เป็นต้น

          จุดอ่อน หมายถึงปัจจัยหรือองค์ประกอบหลักที่เป็นจุดอ่อน ส่งผลให้การดำเนินงานของโรงเรียนได้รับผลผลิตไม่คุ้มค่า เช่น มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำมาก ครูมีคาบสอนมากเกินไป ขาดแคลนสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ เป็นต้น

 

 

 

6. จงอธิบายขั้นตอนของการวิเคราะห์สถานศึกษา พร้อมยกตัวอย่าง

·       ขั้นตอนของการวิเคราะห์สถานศึกษา โดยใช้รูปแบบ SWOT Analysis ประกอบด้วย

1.       การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 2 ด้าน ได้แก่ จุดแข็งและจุดอ่อน

2.       การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 2 ด้าน ได้แก่  โอกาสและอุปสรรค

3.       จากข้อ 1 และ 2 จะทำให้ทราบว่าปัจจัยใดส่งผลกระทบทั้งในด้านให้เกิดความสำเร็จ (+) และผลเสียหาย (-)มากหรือน้อยตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

4.       สรุปภาพรวมของสถานศึกษาจาก 4 รูปแบบ ดังตัวอย่าง

·       ถ้าสถานศึกษามีความเข้มแข็ง (+) และมีสภาพแวดล้อมภายนอกเอื้ออำนวย (+) การวิเคราะห์ชี้ให้เห็นว่า สถานศึกษามีความพร้อม มีความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสูงกลยุทธ์ในการทำงานจะมุ่งเน้นในเรื่องการเพิ่มหรือขยายหรือสร้างความเป็นเลิศในด้านต่างๆ ได้ง่าย

7. จงอธิบายความหมายของวิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าประสงค์  และบอกถึงความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน

·       วิสัยทัศน์ หมายถึง การมองภาพอนาคตของสถานศึกษาที่ได้มาจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียช่วยกันกำหนดขึ้น เพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการคิดและตัดสินใจร่วมกันว่า อยากให้สถานศึกษาเป็นอย่างไรในอนาคต (What to be?)

·       พันธกิจ หมายถึง ข้อความที่บ่งบอกถึงหน้าที่หรือสิ่งที่ต้องกระทำ (What to do?) และทำแล้วต้องสำเร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในวิสัยทัศน์

·       เป้าประสงค์  หมายถึง ความคาดหวังสำคัญที่สถานศึกษาต้องการให้เกิดขึ้นโดยสอดรับกับพันธกิจและวิสัยทัศน์ซึ่งเน้นการตอบคำถามว่า ทำเพื่อใครและได้รับประโยชน์อย่างไร (For whom?)

          วิสัยทัศน์จะเป็นส่วนที่บอกถึงภาพในอนาคตว่าจะเป็นอย่างไร ส่วนพันธกจก็คือหน้าที่ที่ต้องทำเพื่อให้ถึงภาพอนาคตนั้นโดยมีเป้าประสงค์ที่สอดรับกับพันธกิจและวิสัยทัศน์หรือจุดมุ่งหมายว่าจะทำเพื่อใครนั่นเอง

8. ให้กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ ของสถานศึกษามา  1  แห่ง

วิสัยทัศน์              มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ดำรงตนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ก้าวทันเทคโนโลยีและความเปลี่ยนแปลงในระดับสากลภายใน 3 ปี

พันธกิจ                 จัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณธรรม ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง มีความสุขทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก

เป้าประสงค์          นักเรียนโรงเรียนผักไห่ สุทธาประมุขสามรถดำรงตนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข มีคุณธรรม ดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกเมื่อจบหลักสูตรช่วงชั้น

9. จงเปรียบเทียบวิสัยทัศน์และพันธกิจที่ท่านกำหนดขึ้น  กับสถานศึกษาที่มีอยู่แล้วมีความแตกต่าง  เหมาะสม  และสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้มากน้อยเพียงใด

วิสัยทัศน์              มุ่งพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญาตามแนววิถีพุทธ ดำรงตนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

พันธกิจ                 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาผู้เรียนให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และยึด

นักเรียนเป็นสำคัญ

เป้าประสงค์          ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและยึดหลักไตรสิกขาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต

·       การเปรียบเทียบระหว่างข้อ 8 กับข้อ 9

ความเหมาะสม           การที่จะกำหนดว่าเหมาะสมหรือไม่อย่างใดนั้นขึ้นอยู่กับบริบทของ

แต่ละสถานศึกษา ในแต่ละสถานการณ์ ความต้องการของชุมชนหรือ

ปัจจัยอื่นๆ  ที่จะเป็นตัวกำหนด

ความแตกต่าง               ในข้อ 8 เน้นในเรื่องความมีคุณธรรม การดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และการทันโลกทันต่อการเปลี่ยนแปลง

ในข้อ 9 เน้นความเป็นคนดี มีปัญญาตามแนวทางวิถีพุทธ เน้นการใช้

หลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิและปัญญา

       สู่การปฏิบัติ                   ทั้งสองข้อสามารถใช้เป็นกรอบแนวทางอย่างชัดเจนในการสร้างกลยุทธ์

เพื่อการนำไปปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ได้โดยง่าย

 

 

—————————————————————-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คำถามท้ายบทที่  8

การจัดองค์การเพื่อการจัดการคุณภาพ

 

1.       เพราะเหตุใดจึงต้องจัดให้มีองค์การประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก

มีองค์การสำคัญอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษาของท่าน

·       สาเหตุที่ต้องจัดให้มีองค์การประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก มีดังต่อไปนี้

1. เพื่อพัฒนาเกณฑ์ วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก

2. เพื่อทำการประเมินผลการจัดการศึกษา

3. เพื่อให้มีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา

·       องค์การสำคัญที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษามีดังต่อไปนี้

1.       สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน             ดูแลสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

2.       สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา          ดูแลสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา

3.       สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา        ดูแลสถานศึกษาด้านอาชีวศึกษา

2.       การจัดการคุณภาพมีหลักการสำคัญอะไรบ้าง จงระบุมา  3  ประการ พร้อมอธิบาย

·       หลักการสำคัญของการจัดการคุณภาพ มีดังต่อไปนี้

1.       การเน้นหรือการให้ความสำคัญกับผู้เรียนและผู้เกี่ยวข้องกับผู้เรียนเป็นอันดับแรก ซึ่งหมายถึงการเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญนั่นเอง

2.       การเน้นที่กระบวนการทำงานให้ทำอย่างมีขั้นตอน เป็นการทำงานที่ออกแบบวิธีการทำงานอย่างรอบคอบและดำเนินการด้วยความพอใจของผู้ปฏิบัติ ประหยัดทรัพยากรและเวลา

3.       การตัดสินใจทุกอย่าง ทุกระดับต้องอาศัยข้อมูลข้อเท็จจริง ไม่ใช้สามัญสำนึกหรืออารมณ์ รวมถึงการเน้นความสัมพันธ์กันเป็นเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกองค์การหรือการทำงานแบบมีส่วนร่วมและการทำงานเป็นทีม

3.       ขั้นตอนสำคัญ ๆ ในการดำเนินการเป็นองค์การจัดการคุณภาพทั้งระบบมีอะไรบ้าง จงอธิบาย

·       ขั้นตอนสำคัญในการดำเนินการเป็นองค์การจัดการคุณภาพทั้งระบบ มีดังนี้

ขั้นที่ 1 ขั้นเริ่มต้น       ซึ่งแต่ละองค์การอาจไม่เหมือนกัน ถือเป็นระยะเตรียมการหมายถึงเป็นขั้นการสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการจัดการคุณภาพให้เข้าใจอย่างชัดเจน มีการเตรียมการเกี่ยวกับข้อมูลระบบงานทั้งหมดของสถานศึกษา

 

 

 

·       ขั้นที่ 2 ขั้นควบคุมคุณภาพ      เป็นขั้นตอนที่สำคัญในเรื่องการประเมินผลเพื่อให้ได้ข้อมูลมาเพื่อการตัดสินใจ และนำมาพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเป็นฐานเพื่อการก้าวต่อไปในการเป็นองค์การคุณภาพ ขั้นตอนนี้จะเน้นทีมงานและบทบาทในเรื่องของการประเมิน เน้นการประเมินปัจจุบันเพื่อการแก้ไขข้อบกพร่องในอดีตมากกว่าการป้องกัน

·       ขั้นที่ 3 ขั้นการประกันคุณภาพ                เป็นขั้นที่พร้อมจะรับการตรวจประเมินทั้งภายในและภายนอกระดับหนึ่ง จะมีทีมงานที่ทำหน้าที่ประสานให้เกิดการส่งผลย้อนกลับเพื่อการเปลี่ยนแปลงพัฒนาโดยตรงและประสานเพื่อสร้างระบบงานให้เข้มแข็ง เป็นระยะเวลาต่อเนื่องระหว่างการแก้ไขอดีตกับการป้องกันอนาคต

·       ขั้นที่ 4 ขั้นการจัดการคุณภาพทั้งระบบ                 เป็นขั้นที่ระบบงานพัฒนาเป็นการจัดการคุณภาพ พร้อมจะแข่งขันเพื่อสร้างความเป็นเลิศ เป็นขั้นที่ระบบงานพัฒนามาเป็นการป้องกันความบกพร่องอนาคตมากกว่าการแก้ไข

4.       ในการสร้างระบบคุณภาพ มีสิ่งสำคัญอะไรบ้างที่ต้องดำเนินการ จงยกตัวอย่างมา  3  ประการ พร้อมคำอธิบาย

·       สิ่งสำคัญในการสร้างระบบคุณภาพงาน 5 ประการ คือ

1.       ระบบงาน              เพื่อทำให้ทุกคนทำหน้าที่ได้อย่างถูกต้องและสอดประสานกับบุคคลอื่นเป็น

ทีมงาน

2.       ความรับผิดชอบเชิงการจัดการ        เกี่ยวข้อกับผู้นำ หรือผู้อำนวยการที่มีความสำคัญที่สุดต่อ

ระบบคุณภาพ ควรมีลักษณะผู้นำที่เป็นผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลงและผู้นำเพื่อการแลกเปลี่ยนอยู่ในคนคนเดียวกัน

3.       การจัดการทรัพยากร          ถือเป็นเรื่อสำคัญเพราะเป็นเรื่องของต้นทุนที่ส่งผลต่อความสำเร็จ

ประกอบด้วย 1) ทรัพยากรบุคคลและการจัดการความรู้ 2) โครงสร้างพื้นฐานเพื่อการทำงาน 3) บรรยากาศและสิ่งแวดล้อม 4) การเงิน 5) ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีการสื่อสาร

4.       การทำความเข้าใจเรื่องผลผลิต       ผลผลิตทางการศึกษาที่สำคัญ คือ การจบการศึกษาของ

นักเรียน หมายถึง ปริมาณผู้จบและคุณภาพผู้จบ

5.       การติดตามประเมินผล      เป็นการดำเนินการให้ได้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจโดยเฉพาะข้อมูลที่

บ่งบอกถึงผลผลิต ทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณ รวมทั้งปัญหาที่เกิดขึ้นและสาเหตุ เพื่อที่จะส่งผลย้อนกลับไปแก้ปัญหาที่สาเหตุโดยเฉพาะสาเหตุจากกระบวนการและทรัพยากร

 

 

 

5.       การจัดการทรัพยากรที่เป็นเคล็ดลับสำคัญในความสำเร็จในการจัดการคุณภาพ ท่านเห็นว่าเรื่อใดสำคัญที่สุด จงยกตัวอย่างมา  3  ประการ พร้อมคำอธิบาย

 การจัดการทรัพยากรที่เห็นว่าสำคัญที่สุด   คือ ทรัพยากรบุคคลและการจัดการความรู้  ดังตัวอย่าง

1.       แผนอัตรากำลังที่พอเหมาะพอดีและมีคุณภาพสูงครบ 8 สาระการเรียนรู้ รวมทั้งบุคลากร

สนับสนุนมากพอ

2.       มีการจัดการศึกษาอบรมเพิ่มสมรรถภาพและเพิ่มวุฒิอย่างต่อเนื่อง มีการจัดการความรู้

 การแสวงหาความรู้ การอบรมพัฒนา การเก็บรักษา การใช้ประโยชน์ และสถานศึกษาเป็นศูนย์กลาง แหล่งความรู้ใหัชุมชนอีด้วย

3.       มีการจัดสวัสดิการ สวัสดิภาพและปูนบำเหน็จความชอบอย่างเป็นธรรม

6.       ผลผลิตทางการศึกษาคืออะไร  ควรมีลักษณะอย่างไร จงอธิบาย

·       ผลผลิตทางการศึกษา คือ การจบการศึกษาของนักเรียน หมายถึงปริมาณและคุณภาพผู้จบ

·       มีลักษณะ ดังต่อไปนี้

1.       ปริมาณผู้จบการศึกษา        นักเรียนที่เข้าเรียนสามารถจบการศึกษาก่อนหรือในเวลาของ

หลักสูตร

2.       คุณภาพผู้จบการศึกษา       นักเรียนมีผลการเรียนตามระเบียบหรือข้อบังคับว่าด้วยการวัดผล

การศึกษาของสถานศึกษา

7.       การติดตามประเมินผลคืออะไร  มีความสำคัญอย่างไรต่องานจัดการคุณภาพ จงอธิบาย

การติดตามประเมินผล                      หมายถึงการดำเนินการเพื่อให้ได้ข้อมูลเพื่อใช้ในการตัดสินใจ โดยเฉพาะข้อมูลที่บ่งบอกถึงผลผลิตทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณ พร้อมทั้งปัญหาที่เกิดขึ้นและสาเหตุ

ความสำคัญของการติดตามประเมินผลที่มีต่องานจัดการคุณภาพ              คือเพื่อเป็นการส่งผลย้อนกลับไปแก้ปัญหาที่สาเหตุโดยเฉพาะสาเหตุจากกระบวนการและทรัพยากร

8.       นอกเหนือจากขั้นตอนการพัฒนาเข้าสู่การเป็นองค์การจัดการคุณภาพทั้งระบบที่กล่าวมาแล้ว  ท่านคิดว่าขั้นตอนการปฏิบัติที่ค่อนข้างละเอียดในการเป็นองค์การจัดการคุณภาพทั้งระบบควรมีอะไรบ้าง จงอธิบาย

·       ขั้นตอนการปฏิบัติในการเป็นองค์การจัดการคุณภาพทั้งระบบ ควรมีองค์ประกอบอื่น ดังนี้

1.       ผู้นำต้องมีภาวะผู้นำที่เหมาะสม

2.       ทุกคนในองค์การร่วมมือร่วมใจกันทำงาน ทำหน้าที่อย่างเต็มใจตามศักยภาพ

3.       มีการวางแผนงานและมีการทำงานเป็นระบบ

4.       มีการประเมินผลภายใน อย่างต่อเนื่อง

—————————————————————-

 นางพวงเพชร  ยัญญลักษณ์

       รหัส     7 5 0 7 9 0 8 3

       หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา

       มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Advertisements

Entry Filed under: Uncategorized

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to comments via RSS Feed

หน้า

หมวดหมู่

ปฎิทิน

มิถุนายน 2008
พฤ อา
« เม.ย.    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  

Most Recent Posts

 
%d bloggers like this: